Telefon   33 822 05 16

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kurs prawa jazdy kat. C+E

Kurs prawa jazdy kat. C+E

Prawo jazdy kategorii C+E uprawnia do kierowania:

• pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczające 3,5 t, z wyjątkiem autobusu łącznie z przyczepą,

• zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz przyczepy lekkiej łącznie z przyczepą,

• pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM łącznie z przyczepą.


WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:

Kurs prawa jazdy kat. C +E może rozpocząć osoba, która:

• ukończyła 21. rok życia. Istnieje możliwość rozpoczęcia szkolenia najwcześniej 3 miesiące przed ukończeniem 21. roku życia.

• posiada prawo jazdy kat. C lub zaświadczenie o pozytywnym wyniku egzaminu kat. C.

• posiada Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).

Profil Kandydata na Kierowcę można uzyskać bezpłatnie w Wydziale Komunikacji odpowiednim dla miejsca stałego zameldowania osoby ubiegającej się o prawo jazdy.

Aby uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę należy w Wydziale Komunikacji złożyć:
• Wniosek o wydanie prawa jazdy (dostępny w Wydziale Komunikacji),

• Wyraźną, aktualną, kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez

nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiająca osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby,

• Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi w zakresie danej kategorii prawa jazdy wydane przez lekarza uprawnionego do badań lekarskich osób kierujących pojazdami,

• Orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami danej kategorii wydane przez uprawnionego psychologa,

• Kserokopię (oraz oryginał do wzglądu) karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego prawo pobytu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – dotyczy cudzoziemców,

• Dwustronną kserokopię posiadanego prawa jazdy,

• Dowód osobisty lub paszport, którego ważność upływa przynajmniej za pół roku (do wglądu).

UWAGA! Złożenie wniosku, jak również odbiór Profilu Kandydata na Kierowcę wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy.

Z wygenerowanym Profilem Kandydata na Kierowcę należy zgłosić się osobiście w naszym Ośrodku Kursowym, w celu zapisania się na kurs.
INFORMACJE O SZKOLENIU:

• Zajęcia teoretyczne – 20 godz.

Miejsce zajęć teoretycznych: Bielsko-Biała, ul. Słowackiego 24.

• Zajęcia praktyczne – 25 godz.

Szkolimy na samochodach marki Renault Midlum 240.12.

Plac manewrowy: Bielsko-Biała, Beskidzki Hurt Towarowy, ul. Wypoczynkowa 78.

Zajęcia praktyczne ustalane są indywidualnie z instruktorem.

Po zakończeniu szkolenia teoretycznego i praktycznego przeprowadzamy egzamin wewnętrzny, którego pozytywny wynik umożliwia ustalenie i przystąpienie do egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

• Opłata za szkolenie może zostać rozłożona na nieoprocentowane raty.


PODSTAWA PRAWNA:

• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.);

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz. 314);

• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.);

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1019).

 

INFORMACJI NA TEMAT KURSU UDZIELA:

Tomasz Kręcichwost, tel.: 516 060 458

 

https://obywatel.gov.pl/documents/10181/0/Wniosek+o+wydanie+prawa+jazdy2016/12d9720a-9600-43c1-a49c-f54728684dcc

 

Zapisy w siedziby firmy w Bielsku-Białej przy ul. Słowackiego 24

telefonicznie 500-397-897; 516-060-458; 33 822-05-16