Telefon   33 822 05 16

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kurs prawa jazdy kat. AM

Kurs prawa jazdy kat. AM

Prawo jazdy kategorii AM uprawnia do kierowania:

• motorowerem,

• czterokołowcem lekkim.


WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:

Kurs prawa jazdy kat. AM może rozpocząć osoba, która:

• ukończyła 14. rok życia. Istnieje możliwość rozpoczęcia szkolenia najwcześniej 3 miesiące przed ukończeniem 14. roku życia. Osoba, która nie ukończyła 14. lat może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodziców lub opiekuna,

• posiada Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).

Profil Kandydata na Kierowcę można uzyskać bezpłatnie w Wydziale Komunikacji odpowiednim dla miejsca stałego zameldowania osoby ubiegającej się o prawo jazdy.

Aby uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę należy w Wydziale Komunikacji złożyć:
• Wniosek o wydanie prawa jazdy (dostępny w Wydziale Komunikacji),

• Wyraźną, aktualną, kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez

nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiająca osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby,

• Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi w zakresie danej kategorii prawa jazdy wydane przez lekarza uprawnionego do badań lekarskich osób kierujących pojazdami,

• Kserokopię (oraz oryginał do wzglądu) karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego prawo pobytu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – dotyczy cudzoziemców,

• Dwustronną kserokopię posiadanego prawa jazdy,

• Dowód osobisty lub paszport, którego ważność upływa przynajmniej za pół roku (do wglądu)

• Oświadczenie rodzica/opiekuna o wyrażeniu zgody na ubieganie się o prawo jazdy – dotyczy osób, które nie ukończyły 14. roku życia,

• Osoby niepełnoletnie z terenu powiatu bielskiego dodatkowo powinny złożyć potwierdzenie zameldowania wydane przez właściwy Urząd Gminy.

 

UWAGA! Złożenie wniosku, jak również odbiór Profilu Kandydata na Kierowcę wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy.

Z wygenerowanym Profilem Kandydata na Kierowcę należy zgłosić się osobiście w naszym Ośrodku Kursowym, w celu zapisania się na kurs.
INFORMACJE O SZKOLENIU:

• Zajęcia teoretyczne – 10 godz.

Miejsce zajęć teoretycznych: Bielsko-Biała, ul. Słowackiego 24
• Zajęcia praktyczne – 10 godz.

Szkolimy na motocyklach marki Piaggio.

Plac manewrowy: Bielsko-Biała, Beskidzki Hurt Towarowy, ul. Wypoczynkowa 78.

Po zakończeniu szkolenia teoretycznego i praktycznego przeprowadzamy egzamin wewnętrzny, którego pozytywny wynik umożliwia ustalenie i przystąpienie do egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

• Opłata za szkolenie może zostać rozłożona na nieoprocentowane raty.

• Oprócz tradycyjnych wykładów oferujemy kursy w formie e-learningu, który można rozpocząć w dowolnym momencie, warunkiem jest posiadanie numeru PKK.


PODSTAWA PRAWNA:

• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1019).

 

INFORMACJI NA TEMAT KURSU UDZIELA:

Aleksandra Kuczyńska, tel.: 500 397 897