Telefon   33 822 05 16

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kurs prawa jazdy kat. A2

Kurs prawa jazdy kat. A2

Prawo jazdy kategorii A2 uprawnia do kierowania:

• motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla;
• motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;

• pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:

Kurs prawa jazdy kat. A2 może rozpocząć osoba, która:

• ukończyła 18. rok życia. Istnieje możliwość rozpoczęcia szkolenia najwcześniej 3 miesiące przed ukończeniem 18. roku życia. Osoba, która nie ukończyła 18 lat może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodziców lub opiekuna.

◦ posiada Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).

Profil Kandydata na Kierowcę można uzyskać bezpłatnie w Wydziale Komunikacji odpowiednim dla miejsca stałego zameldowania osoby ubiegającej się o prawo jazdy.

Aby uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę należy w Wydziale Komunikacji złożyć:
• Wniosek o wydanie prawa jazdy (dostępny w Wydziale Komunikacji),

• Wyraźną, aktualną, kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez

nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiająca osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby,

• Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi w zakresie danej kategorii prawa jazdy wydane przez lekarza uprawnionego do badań lekarskich osób kierujących pojazdami,

• Kserokopię (oraz oryginał do wzglądu) karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego prawo pobytu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – dotyczy cudzoziemców,

• Dwustronną kserokopię posiadanego prawa jazdy,

• Dowód osobisty lub paszport, którego ważność upływa przynajmniej za pół roku (do wglądu)

• Oświadczenie rodzica/opiekuna o wyrażeniu zgody na ubieganie się o prawo jazdy – dotyczy osób, które nie ukończyły 18. roku życia,

• Osoby niepełnoletnie z terenu powiatu bielskiego dodatkowo powinny złożyć potwierdzenie zameldowania wydane przez właściwy Urząd Gminy.

UWAGA! Złożenie wniosku, jak również odbiór Profilu Kandydata na Kierowcę wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy.
Z wygenerowanym Profilem Kandydata na Kierowcę należy zgłosić się osobiście w naszym Ośrodku Kursowym, w celu zapisania się na kurs.

INFORMACJE O SZKOLENIU:

• Zajęcia teoretyczne – 30 godz.

• Zajęcia praktyczne – 20 godz.

Szkolimy na pojazdach: SUZUKI SV 650.

Plac manewrowy: Bielsko-Biała, Beskidzki Hurt Towarowy, ul. Wypoczynkowa 78.

Po zakończeniu szkolenia teoretycznego i praktycznego przeprowadzamy egzamin wewnętrzny, którego pozytywny wynik umożliwia ustalenie i przystąpienie do egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

• Opłata za szkolenie może zostać rozłożona na nieoprocentowane raty.

• Oprócz tradycyjnych wykładów oferujemy kursy w formie e-learningu, który można rozpocząć w dowolnym momencie, warunkiem jest posiadanie numeru PKK.

PODSTAWA PRAWNA:

• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1019).

 

INFORMACJI NA TEMAT KURSU UDZIELA:

Aleksandra Kuczyńska, tel.: 500 397 897